Partsrådet
BESTA-vägen

Steg 5. Likvärdiga arbeten

I Steg 5 analyseras likvärdiga arbeten (definieras i diskrimineringslagen). Syftet är att avgöra om det förekommer lönemässig undervärdering av kvinnodominerade arbeten. Eventuella löneskillnader ska kunna förklaras med sakliga grunder som bör ha sin grund i lönepolitiken.

Analysarbetet görs i sex steg:

  • Gruppera alla arbeten utifrån nivån i BESTA
  • Definiera bedömningsgrunder och upprätta en värderingsskala
  • Värdera alla arbeten inom respektive nivå i BESTA
  • Rangordna samtliga arbeten utifrån nivåerna i BESTA och den gjorda värderingen inom respektive nivå
  • Identifiera utifrån den gjorda rangordningen om det finns löneskillnader mellan arbeten som behöver undersökas vidare
  • Undersök orsakerna till löneskillnaderna

Steg 5 är ett av de mest omfattande arbetena i BESTA-vägen. I materialet beskrivs utförligt hur man går till väga.

Ladda ner hela steg 5 Steg 4 Steg 6